Az Úrban való bizalom ereje

Szentendre, 2015.szeptember 6.

Az Úrban való bizalom ereje

Lekció: Ézsaiás 40:1-11

Textus: Ézsaiás 40:29-31

„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak,

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”

 

Keresztyén Testvéreim!

 

Több évvel ezelőtt az egyik nagy dunai árvíz alkalmával a Tahitótfalui templomkertben megjelent a Geodéziai Intézet autója. Azért jöttek, hogy méréseket végezzenek a templom falán és a kertjében elhelyezett tengerszint magasságot jelző fix mérőpontok segítségével. Csak ezeknek a biztos, megbízható fix pontoknak igénybevételével tudták elvégezni a több óráig tartó méréseket, amire az árvízi védekezéshez volt szükség. Az alig észrevehető fix pontoknak nagyon fontos szerepe volt és ezért kérték az ott lévő szakemberek, hogy továbbra is vigyázzunk épségükre, több ember élete és vagyona biztonsága érdekében.

Keresztyén Testvéreim! Minden embernek szüksége van egy fix pontra, amit nevezzünk központi életcélnak. A sok kisebb-nagyobb cél mellet kell egy központi életcélunknak is lenni. E nélkül céltalan vagy céltévesztett az ember élete. Az Újszövetség eredeti nyelvében a „bűn” szó céltévesztésként is megtalálható.

Izrael népe, amikor elfordult életének megbízható, biztos pontjától, mércéjétől, annak súlyos következményei lettek. Bár Isten kiválasztotta népét, de ők elpártoltak tőle. Az Úr valósággal feljajdul, amikor Ézsaiás prófétán keresztül így szól: „Jaj, vétkes nemzet!”

A katasztrófa, ami Kr.e. 587-ben következett be, Isten válasza volt az Ő személyének és parancsainak elutasítására népe részéről. Az történt, hogy a babiloni király elfoglalta Izraelt és a népet, legalábbis jelentős részét fogságba, száműzetésbe vitte. Három generáció múltán, amikor leperelte Isten, népének bűnét, akkor így szólt: „Vigasztaljátok népemet.” Vigasztalni, a Biblia nyelvén nem csak szavakkal való vigasztalást jelent. Bár tudott dolog, hogy a kimondott szónak is van ereje, de itt egy olyan beavatkozásról van szó Isten részéről, amitől egy rossz helyzet megváltozik. Azaz, letelt a nép rabságának ideje. A „Szóljatok…szívéhez” jelentése az, hogy ne csak az érzelmeket, hanem az akaratot is szólítsátok meg.

Amikor visszatalál a még fogságban lévő nép a megbízható, a megtartó fix ponthoz, a szövetségi hűséget megújítani kész Istenhez, akkor hangzik az Úr szava: „Kiálts!”

A próféta megkérdezi: „Mit kiáltsak?” A válasz: „Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.”

Isten igéje itt szimbolikus költői szavakkal, de nagyon reálisan mutat rá arra, hogy mi az, ami elmúlik és mi az, ami örökre megmarad. Mi az, ami nem kiszámítható, nem megbízható és mi az, ami teljesen megbízható és kiszámítható?

Az ember önmagában megbízhatatlan mérce és kiszámíthatatlan tájékozódási pont. Ha önmagához méri magát, azaz saját maga lesz önmaga mércéje és tájékozódási pontja akkor egocentrikussá, öntörvényűvé válik. Egy példával szeretném megvilágítani. Házassági előkészítő beszélgetések során szoktam feltenni egy kérdést, nevezzük „teszt” kérdésnek, a fiatal párnak.

Hogyan fejeznék be a következő mondatot, amit egy okos hívő keresztyén asszony mondott: „Szeretem a párom olyannak amilyen és imádkozom azért, hogy olyan legyen…..

Innen kell folytatni a mondatot a vőlegénynek és a menyasszonynak, azzal, amit elsőre gondolnak a befejezetlen mondatot hallva.

Ha valaki itt és most úgy gondolja, hogy kész ennek a mondatnak a befejezésére, magában és őszintén tegye meg. Visszatérve az ifjú párnak adott feladathoz, ha valamelyikük így egészítette ki a mondatot, hogy „olyan legyen, mint én”, akkor komolyan elbeszélgettünk arról, hogy milyen veszélyeket jelent a házasság számára az, ha valaki, akár a férj, akár a feleség, pláne ha mindketten a saját képükre és hasonlatosságukra akarják átformálni a párjukat. Egyszer valaki elmondta nekem, hogy párja harmadik infarktusa után az orvos azt mondta neki, hogy nem kell ám mindenért rászólni a párjára.
Sarkított példa, de igaz. Ha az ember önmaga lesz saját mércéje és tájékozódási pontja, akkor egocentrikussá, öntörvényűvé válik. Ha a másik embert teszi meg mércének és tájékozódási pontnak, akkor pedig alul vagy túl értékeli önmagát. A kisebbrendűségi érzés, vagy a beképzelt, gőgös viselkedés is arra utal, hogy az ember önmagában megbízhatatlan mérce és tájékozódási pont. A valódi önbecslés nélkül, vagy öntelt, gőgös, másokon uralkodó, másokat kihasználó emberként élők élete valósággal kiált a megbízható mérce és tájékozódási pont után.

A „fű és virág” voltát érző ember jelszava: „Itt és most akarok gazdag és boldog lenni, ha kell bármi áron!” Mivel a „fű és virág” élet nem ad fix pontot, igyekszik kihasználni amíg „zöld a fű” és „szép a virág”.

De akkor az ember „fű és virág” mivoltában mi az a biztos pont, amihez minden időben mérheti magát, és ami biztos eligazítást ad az életben? „Isten igéje örökre megmarad.” Ez Istennek a konkrét élethelyzetben és élethelyzetre vonatkozó üzenetét jelenti. Fogsága végéhez érkezett nép számára ez Isten vigasztaló szavának a hirdetését jelentette.

A prófétának azt a jó hírt kellett hirdetni népének, hogy Isten, mint pásztor legelteti nyáját. A száműzötteket úgy szabadítja meg, mint egykor Egyiptomból. Megszabadítja és beviszi országába.

Ez a prófécia beteljesedett azzal, hogy a nép visszatért hazájába. Mi Isten újszövetséges választott népe vagyunk. Istennek számunkra és az egész emberiség számára adott ígérete Jézus Krisztusban teljesedett be, aki azt mondta: „Én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért”.

A juhok pásztor nélkül ijedező, rémüldöző, kiszolgáltatott, jobbra-balra rohangáló birkacsapat. Az ilyen birkacsapat nem találja a jó legelőt, a hűs forrásvizet és az ellenség csak prédát lát benne.

A millenniumi magyar történelmi film bemutatója idején mondta valaki egy TV műsorban, egyáltalán nem bántó, hanem eszméltető, ébresztő szándékkal, hogy az ijedt, félő, kiszolgáltatott néppel könnyen el lehet bánni.

Hagyja-e magát megkeresni a mi népünk Jézus Krisztus a jó pásztor által?

Amikor Jézus látta az emberek elesett, elgyötört állapotát, megszánta őket. Ez nem puszta szánakozást, hanem mély együttérzésből fakadó segítséget jelentett. Ma ránk nézve mindenféle erőtlenségből, bűnből való szabadítást jelent. Ami Istennek a konkrét élethelyzetünkben és élethelyzetünkre vonatkozó igei üzenete.

Ilyenkor jönnek létre Isten ígéretére építve és példás emberi összefogással és áldozatkészséggel iskolák, óvodák, szeretetotthonok, új templomok, új gyülekezetek, újjászületett emberek. Ők tudják úgy befejezni a teszt feladatot: „Szeretem a párom és imádkozom érte, hogy olyanná legyen, amilyenné Isten akarja formálni.” Kérve tőle, hogy ebben a folyamatban engem is használjon föl, mert: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!” Boldog megtapasztalása ez ma is mindazoknak, akik az Úrban bíznak.

Közmondássá lett: „Aki Istenben bízik, nem csalatkozik.” A bizalom egy mély, őszinte, egész szívünket igénybe vevő magatartás. Istenre való ráhagyatkozást, ígéreteire való építést jelent, ami csak egy személyes kapcsolatban valósulhat meg. Ahogyan Ábrahám, Noé, Mózes életében történt, és a mai ember életében is megtörténhet. Istenben bízni, csak egy „én-te” kapcsolatban lehet megtanulni. Az egyénnek és egy népnek is. Mert Istenben bízni annyit jelent, mint teljes bizonyossággal tudni, hogy ő engem személyesen ismer, nevemen szólít és gondoskodik rólam. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.”

Nem csak egy ember vagyok a sok között, hanem az Ő drága gyermeke, akit drága áron váltott meg. Drágának tart és becsesnek, mert szeret! Nem egy csavar a társadalom nagy gépezetében, ami bármikor kicserélhető, hanem olyan egyedi teremtménye Istennek, akinek „testreszabott” küldetése van. Olyan feladata, amit senki más nem végez el helyette. Ehhez a feladathoz a vele való személyes bizalmi kapcsolatban megkapjuk a megújuló és megújító erőt. Mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul.

 

Ámen

Kategória: Igehirdetések | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.