Gimnáziumépítés története

1620.
Az első név szerint ismert szentendrei református lelkipásztorok névsorának kezdete. Írott emlék nem maradt fenn a korabeli egyházi iskoláról, de akkoriban a templommal ez természetes módon együtt járt.

1825.
Az első név szerint ismert református tanítók névsorának kezdete

1905.
Ref. polgári iskola alapítása

1929.
Az egyházközség nyolc tantermes iskolát épít, fiú és leány-kollégiumot tart fent

1950.
Ref. polgári iskola és kollégium kártalanítás nélküli államosítása telekkel, épületekkel, teljes berendezéssel együtt

iskola makett1991.

február 6.
A Szentendrei Református Egyház felmérést végez református középiskola iránti igényre a helyi és környékbeli gyülekezetekben. Megállapítást nyer, hogy a református iskola újra indítására a Dunakanyarban reális igény van.

március 24.
Az egyházközség szándéknyilatkozatot ad ki gimnázium indításáról (Kapták: Ref.Zsinat Elnöksége, Művelődési Minisztérium, Pest Megye Közgyülése, Szentendrei Polgármesteri Hivatal)

július 10.
Az Országgyűlés elfogadja az 1991. évi XXXII. törvényt a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről.

július 24.
A presbitérium döntése alapján az egyházközség bejelenti igényét egykori iskolája ingatlanjai visszajuttatására az oktatás újraindítása céljából.

szeptember 4.
Az Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért bejegyzése a Pest Megyei Cégbíróságnál

1992.

március 20.
A Művelődés és Közoktatási Minisztérium elismerve iskolaindítás jogosságát elidegenítési tilalmat jegyeztet be az egyházközség javára a Szentendre, Római sánc u.3.sz.alatti Szakmunkásképző ingatlanjára, ahol az egykori ref. polgári iskola állt (1975-ig Móricz Gimnázium, akkor lebontják és átépítik, ma Petzelt József Szakmunkásképző) valamint a Kossuth u.5.sz.alatti Földhivatal épületére, ahol az iskola egykori kollégiuma működött

április 9.
Az egyházközség kérelmet nyújt be a Kossuth u.5.sz. alatti épület részbeni kiürítésére, hogy az iskolaindítást megkezdhessük

május 3.
A Polgármesteri Hivatal építési hatósága elutasítja az iskolaindítást Kossuth u.5.sz-ban, az ingatlant építészeti szempontból legfeljebb kollégiumnak tartja alkalmasnak.Új gimnázium épülését lehetőnek tartja a Vasvári lakótelep üres telkén, a Bolgár utcai tömb dunaparti (ártéri) üres telkein, vagy a város tartalék intézményi területein (pl. a régebben katonai kollégium számára fenntartott helyen) Új iskola épitésére azonban a szükséges 300 millió Ft nem áll rendelkezésre

június 15.
Polgármesteri Hivatal írásban megígéri, hogy használatba kapjuk a Kossuth utca 5.sz.alatti ingatlant “ha az kiürül”, ennek feltételeként 20 millió Ft állami támogatást jelöl meg, ami azonban nem áll rendelkezésére

1993.

március 22.
Az önkormányzat határozatot hoz, hogy a Petzelt József Szakmunkásképző számára épüljön fel a Móricz Gimnázium negyedik üteme, és Szakmunkásképző költözzön oda, egyházközség pedig kapja meg az így megüresedő iskola épületet. Döntését előzetesen nem tárgyalja le az érintett iskolák vezetőivel és tanáraival. Megállapodást köt az egyházközséggel, ami azonban néhány hónap múlva meghiúsul a két érintett oktatási intézmény tiltakozása miatt. Önkormányzat kéri egyházközségtől a már megkötött megállapodás módosítását, egyben kötelezettséget vállal arra (egyházközség kérésére), hogy azzal teljesen egyenértékű új megállapodást dolgoz ki, ezt azonban nem teljesíti. Az első önkormányzati ciklus (1990-1994) végéig nem születik semmilyen újabb megállapodás, az egyházközség ismételt írásbeli kérései ellenére sem talál önkormányzat megoldást a református iskola újraindítására.

május 6.
Sikertelen egyeztető tárgyalás a Miniszterelnöki Hivatalban a Kossuth u. 5. sz. alatti ingatlan ügyében az egyházi ingatlanok ügyében felelős államtitkár, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, valamint az egyházközség képviselői és Szentendre polgármestere jelenlétében. A tárgyalás sikertelen, mert Földművelésügyi Minisztérium, amely az ingatlanban működő Földhivatal felügyeleti szerve, a meghívás ellenére nem küldte el tárgyalásra felhatalmazott megbízottját. Az ülést vezető elnök kérdésére, hogy volna-e csereingatlan a városban az egyházközség iskola-ügyének megoldására, polgármester egyértelmű nemmel válaszol.

1994.

október 25.
Az egyházközség elnöksége az önkormányzattól írásban kéri csereingatlanként a Martinovics u. 11.sz. alatti, részben üres tűzoltósági épületet iskolaindítása céljára. Az épület teljes felújításra szorul, csatornázatlan, egy részét a működő városi tűzoltóság használja, másik részéből már kiköltözött a rendőrség. Ez a rész üresen áll, de nem iskolának épült, statikailag ezért az egész épületet meg kell erősíteni, osztálytermek kialakításához pedig belülről teljesen át kell építeni. Ugyanakkor helyközi autóbuszmegállóban fekszik, vagyis jól megközelíthető az egész Dunakanyarból, 2000 n öles területe (pontosan ekkora területet ír elő az országos építésügyi szabvány nyolcosztályos gimnáziumok minimális telekméreteként) lehetővé teszi iskolává alakítását az épület bővítésével, szabadtéri sportpálya létesítésével, majd pedig a későbbiekben tornaterem építésével. A közelgő 1994-es önkormányzati választások miatt az egyházközség kérésével ez a testület már nem foglalkozik, majd csak a következő.

1995.

március 5.
A Pest Megyei Bíróság bejegyzi az Egyesület a Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért civil szervezetet, amelynek célja az iskola indítása és működésének folyamatos biztosítása

április 22.
Az Egyesület nagy sikerű bemutatkozó zenés-irodalmi estje a Pest Megyei Könyvtár Színháztermében neves művészek közreműködésével

szeptember 21.
Megállapodás az önkormányzat és az egyházközség között, hogy a Martinovics u. 11.sz.alatti ingatlant tulajdonba kapja az egyházközség, a Petzelt József Szakmunkásképző épülete pedig a város tulajdonába megy át, azt az egyházközség továbbá nem igényli.

Iskola bejarataoktóber 24.
Önkormányzat testületi határozata a fenti megállapodás végrehajtásról. Eszerint az önkormányzat 30 millió Ft értékkülönbözetet kap az ingatlancsere kapcsán az erre elkülönített állami költségvetési keretből az egyházkerület egyetértésével a tűzoltóság kiköltöztetésére, és vállalja, hogy legkésőbb 1998.december 31-ig gondoskodik a tűzoltóság elhelyezéséről. Egyházközség addig (három éven át) bérleti díj nélkül lehetővé teszi tűzoltóság működését ingatlanában.

december 1-3.
Nagy sikerű kiállítás és aukció az Egyesület szervezésében szentendrei és más művészeknek a gimnázium alapítása céljára ajándékozott képeiből és kisplasztikáiból a Pest Megyei Könyvtár kiállítótermében

december 5.
Kormányhatározat erősiti meg az egyházközség és az önkormányzat megállapodását, garantálják a 30 millió Ft kifizetését az erre a célra elkülönített állami költségvetési keretből

1996.

január 21.
A Földhivatal bejegyzi a Martinovics u. 11.sz.alatti ingatlan tulajdonjogát az egyházközség javára, a megállapodás értelmében az egyházközség 1998.december 31-ig térítésmentesen biztosítja ingatlanában a tűzoltóság működését

1996-1997-1998-1999.
Támadó újságcikkek különböző sajtóorgánumokban az iskola indításával kapcsolatban (Szentendre és Vidéke, Új Szentendrei Hírlap, Üzleti Hírharang, Népszabadság) Különböző önkormányzati javaslatok és elképzelések a tűzoltóság elhelyezéséről (orosz laktanya, Szebeton, Skanzen, VSzRT) Ezek egyikét sem valósítja meg az önkormányzat.
A sajtótámadások mögött – ez sokak számára nyílt titok a városban – egy önkormányzati képviselőket is magába foglaló, és országos média-eszközöket is megmozgatni tudó helyi ingatlan-lobbi áll, amely saját kereskedelmi célra kívánja megszerezni az egykori tűzoltósági ingatlant.

1998.

május 29.
Az Alapítványt 1998. január 1-től közhasznú szervezetként veszi nyilvántartásba a Pest Megyei Bíróság

június 14.
Egyházközség elkészíti és hivatalosan elfogadja a Szentendrei Ref. Gimnázium Alapító Okiratát, és ezzel egy időben megkéri a Pest Megyei Önkormányzattól annak működési engedélyét.

október
Meghirdetésre kerül a Szentendrei Református Gimnáziumba való felvételi egy nyolcosztályos (5. o-tól érettségiig) és egy négyosztályos (9. o-tól érettségiig) tartó tagozatra

1999.

január 3.
Megkezdődik a tűzoltósági épület üres részének iskolává alakítása: az épület teljes szerkezetének és födémjeinek statikai megerősítése, az összes nyílászáró cseréje, az elavult és használhatatlan elektromos, vizes és fűtési rendszer cseréje, az Áprily tér és a Martinovics utca csatornázása a Ferences Gimnáziumtól az épületig, csatornabekötés, új lépcsőház és vizesblokkok létesítése, első lépésként három tanterem és az alagsorban tanári kialakítása, GSM adó-szobák toronyba való felköltöztetése, szabadtéri sportpálya létesítése, új gázbekötés, ezzel egy időben tanárok és diákok felvétele.
Az iskola első évi építkezései és részleges felszerelése bruttó 65 millió Ft-ot tesznek ki. Az egyházkerület ebből 10 millió Ft segélyt tud vállalni, többit az egyházközség, az Egyesület és az Alapítvány teremti elő. Az egyházközség százhatvankét felnőtt tagja végez legalább egy napos, ingyenes egyházi közmunkát az építkezésen az iskolaindítás első évében, sokan azonban ennél többet tesznek.
február 25.
Támadó riport a Kossuth Rádió “Magyarországról jövünk” műsorában, mely szerint a Szentendrei Református Gimnázium “fantom-iskola”, ahová nem érdemes a gyermekeknek felvételizni, “a szülők becsapva érzik magukat”, s “…a szeptemberben induló Szentendrei Református Gimnáziumban a krétát sem érdemes megvenni”. A riport arra hivatkozik, hogy az indítandó iskola épületnek csak egy része üres, az iskolává átépítés nem oldható meg szeptemberig, és a tűzoltóság kiköltöztetésére a megszólaltatott polgármester szerint egyébként sincs megoldás. Lehetetlen továbbá a riport szerint az is, hogy a két intézmény egy épületben működjön. Támadó újságcikk a Népszabadságban is.

május-augusztus
Az egyházközség igényt nyújt be a tűzoltóság főbejárati részének átadására iskola javára. Visszautasítják, majd sürgetésre és a polgármesterrel, valamint a megyei és országos tűzoltó parancsnoksággal történt egyeztetés és részletes tárgyalások után teljesítik. Tárgyalások a Pest Megyei Oktatási Osztállyal a már egy éve megkért működési engedély tényleges kiadására. Először megtagadják, majd – egy hónappal az iskola indítása előtt, július végén – teljesíthetetlennek tűnő feltételt támasztanak: a kérelemhez csatolandó nyolc évre minden tantárgyból a részletes tanterv. A parókián több heti éjjel-nappal munkával az iskola indítástól alkalmazandó négy főállású tanár és a megbízott igazgató elkészítik a nyolc évre szóló részletes tantervet valamennyi tantárgyból. Tanárok lemondanak a földszinti tanári szobáról, hogy eggyel több osztály legyen felvehető, így az induló gimnáziumban egy helyett két ötödikes, valamint egy kilencedikes osztály kerülhet felvételre az első évre – a  tanári (és egyben igazgatói) szoba pedig így kerül egy évre a pincébe.

augusztus 31.
Pest Megye főjegyzője egyetlen nappal az indulás előtt kiadja a gimnázium működési engedélyét.

szeptember 1.
Évnyitó istentisztelet a szentendrei református templomban dr.Hegedűs Lóránt püspök igehirdetésével és Takaró Mihály egyházkerületi főgondnok tanévnyitó felszólalásával a Pest Megyei Könyvtár Színháztermében tartott évnyitó ünnepségen. Toronyzene az iskola megnyitásakor. A Magyar Televízió református egyházi adása és a Duna Televízió bemutatja az újonnan indult gimnáziumot.
Az épület utcai szárnyában a városi tűzoltóság, udvari szárnyában szeptember 1-től a gimnázium működik két ötödik és egy kilencedik osztállyal, a kettő közötti részen pedig építkezés folyik (tanári, ügyviteli szobák, portahelység és aula kialakítása). Szentendrei festők képeket és grafikákat ajándékoznak az újonnan indult iskolának.

november 15.
A gimnázium igazgatójának szorgalmazására közmeghallgatás a városházán. Számos gyülekezeti és egyesületi tag jelenlétében az egyházközség elnöksége nyomatékosan kéri önkormányzattól az érvényes megállapodás betartását, a tűzoltóság helyének kijelölését és kiköltöztetését, tekintettel a lejárt határidőre és az iskola működésképtelenné válásának lehetőségére. Polgármester helyszínen elutasítóan nyilatkozik, állami kötelezettségnek nevezi az tűzoltóság elhelyezését. Egyházközség jogi képviselője emlékezteti arra, hogy az önkormányzat a választási ciklusokon át is jogfolytonos, vagyis az előző ciklusban megkötött szerződések és megállapodások az újonnan választott testületet és a polgármestert is kötelezik. Egyházközség írásban is kéri önkormányzatot, hogy segítsen elkerülni a kérdés megoldásának jogi síkra terelődését, hiszen az egyházközség adni akar a városnak a gimnázium indításával, nem pedig pereskedni akar azzal.

december 15.
A parlament 50 millió Ft rendkívüli támogatást szavaz meg az új szentendrei tűzoltólaktanya épitéséhez

2000.

február
Támadó cikk az iskola ellen a Heti Világgazdaság-ban, több hasonló szellemű cikk az Új Szentendrei Hirlap-ban a tűzoltóság ügyében

március
A Magyar Televízió riportja a város polgármesterével, amely bemutatja a tűzoltóság elhanyagolt állapotát és állami feladatnak jelöli meg annak kiköltöztetését

március-szeptember

A tűzoltóság által használt épületrészben is szerkezeti megerősítést kell végezni a 2000-ben induló osztálytermek alatt. Ezzel kapcsolatos városi és megyei tűzoltó parancsnoksági tárgyalások, melyek után a munkálatokat egyházközség elvégzi az üzemelő tűzoltóság épületrészében is.
További két tanterem kialakítása és aula részbeni építése, újabb vizesblokk létesítése, régi lépcsőház megerősítése és bővítése. Porta és ügyviteli helységek kialakítása. Az egyházkerület a bruttó 35 millió Ft-os költségből 20 millió Ft segéllyel veszi ki részét.

április 21.
Az önkormányzat határozatot hoz teljesen új városi tűzoltólaktanya épitésére

augusztus 15.
Megkezdődik az új városi tűzoltóság építése összesen 185 millió Ft költséggel, ami december 15-re el is készül. Ebben felhasználásra kerül (a kamatokkal együtt immár 50 millió Ft-os) egyházi támogatás, amit a Petzelt József Szakközépiskola épülete és a tűzoltóság értékkülönbözete fejében kapott az önkormányzat, valamint a parlament 50 milliós céltámogatása is. (A város által az új tűzoltóságra költött további összeget egyébként a teljesen leromlott és felújításra szoruló régi tűzoltóság felújítására is fel kellett volna használni, ha a tűzoltóság a régi helyén marad.) Ezt a felújítást most már az egyházközség végzi a maga költségén, a város pedig gyarapodott 1./ egy értékes, új oktatási intézménnyel, a Szentendrei Református Gimnáziummal 2./ egy szép, új, korszerű tűzoltó laktanyával 3./ továbbá a Petzelt József Szakközépiskola épületével, amiről egyházközség lemondott a város javára a régi tűzoltósági ingatlan fejében.

uvegablakoktóber
A Magyar Televízió református egyházi adása bemutatja az iskola újabb átépítéssel kialakított részét. Deim Pál Munkácsy és Kossuth díjas szentendrei festőművész tervei szerint színes ólomüveg díszablak kerül az aulába az iskola jelképével, a “Víz mellé ültetett fával.”

november
Egy budapesti rk. nyugdíjas tanárnő 1 millió Ft-os adományából megépül a gimnázium hátsó telekhatároló beton kerítése.

2001.

február 19.
Kiköltözik a tűzoltóság

március 10.
Ünnepi vacsora és megemlékezés a gimnázium indításának elmúlt tíz éves eseményeiről az Egyesület szervezésében

március 19.
Az új Tűzoltólaktanya átadása, a helyi lelkészek felszentelő szolgálatával

március-augusztus
Öt új tanterem létesítése, aula bővítése, teljes emeleti rész befejezése.
Számítástechnikai szaktanterem kialakítása és felszerelése. Két család 600.000 Ft-os adományából felszerelésre kerül az alagsori kondicionáló-terem is.

május 8.
Miniszterelnöki levél arról, hogy a Milleneumi Vallási Alap 22 millió Ft-tal támogatja egyházközség kérésére az új szárny építésének megkezdését.
Ugyanerre a célra egyházkerület 18 millió építési támogatást biztosít.

augusztus 28.
Felavatásra kerül a gimnázium számítástechnikai szaktantermében kialakított ECDL (European Computer Driving Licence) Számítástechnikai Képzési és Vizsgaközpont, amelynek létesítésére pályázati úton 7,2 millió Ft támogatást nyert a gimnázium. Avató beszédet mond Sík Zoltán informatikai kormánybiztos. A központ tanfolyamai és vizsgalehetőségei az iskola tanulóin kívül másoknak is nyitottak.

november
Megkezdődik a gimnázium új szárnyának hozzáépítése meglévő épülethez, amely négy új tantermet, valamint öltözőt, zuhanyozót foglal majd magába kondicionáló teremmel együtt.
Dr. P. Tóth Béláné gimnázium-igazgatót az egyházkerület Lórántffy Zsuzsanna kiváló pedagógusi díjjal jutalmazza.

december 19.
Felavatásra kerül Farkas Ádám szentendrei szobrászművész ajándéka, az aulát díszítő mintegy 7 millió Ft értékű “Arbor Plantata” vörösmárvány oszlop-burkolat, amely az iskola jelmondatát képező bibliai ige (Jer.17,17-18), a “Víz mellé ültetett fa” ábrázolata. Létesítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Képző és Iparművészeti Lektorátus pályázata révén 500.000.-Ft anyagköltséggel támogatta. A művész saját maga választja ki a féltonnás, faragásra kerülő márványtömböket a tardosbányai lelőhelyen, szállíttatja azokat saját költségén szentendrei műtermébe, majd kifaragás és csiszolás után felszereli az oszlop-burkolatot a gimnázium aulájában.

ECDL avatasoszlopavatas

2002
Elkészül az új tantermi szárny szerkezet-kész állapotban. Folytatódik a régi épület átépítése, további tantermek, vizesblokk kialakítása az érkező új tanulói évfolyamok számára. Felavatásra kerül az Áprily Lajosról elnevezett közösségi terem, ahol a költőnek Riesz Zoltán fotóművész ajándék fényképeivel díszített idézetei kerülnek elhelyezésre. Az ünnepi műsort az Egyesület szervezi, verseket mondanak a gimnázium tanulói és tanárai. Elkészül és felszerelésre kerül a korszerű természettudományos szaktanterem digitális multimédiás eszközökkel, vegyifülkével, elszívó berendezéssel és szertárral.

2003
Elkészül az új tantermi szárny földszinti és alagsori része, két új tanteremmel, egy tornaszobával, két öltözővel, zuhanyozóval, orvosi szobával és raktározó helységekkel. Befejeződik a régi épület átépítése. Szülői adományokból Páljános Ervin szentendrei szobrász fehér márványból megfaragja az iskola homlokzatára a gimnázium címerét.

2004
Befejeződik az új tantermi szárny, valamint a konyha és a gondnoki lakás építése. Szeptembertől minden tanuló a gimnáziumban ebédelhet. Elkezdődik a tetőtér beépítése, ahol további tantermek és könyvtár, valamint (a későbbiekben) 400 személyes közösségi tér, kápolna kerülhet elhelyezésre. Októberben felavatásra kerül az étkező és konyhai szárny, valamint a tetőtér beépítésből elkészült első két tanterem.
A tanulók létszáma ekkor már 307, tanári kar létszáma 32 állandó és 2 óraadó. A Gimnázium 2008-ban éri el teljes tanuló létszámát, mivel felmenő rendszerben történik az évfolyamok beiskolázása.

2005
Egy szülő 600 ezer Ft-os adományából bronz Áprily Lajos dombormű készül a gimnáziumnak a költőről elnevezett termének falára, amit Somogyi Tamás szobrászművész készít el. A domborművön a költő képmásán kívül ” A ragyogó madár” című versének egy részlete olvasható, felavatására februárban kerül sor.
Folytatódik a tetőtér beépítése, ahol egy újabb tanterem, könyvtári olvasó, könyvtárosi szoba és nagy méretű könyvraktározó galéria kerül kialakításra, a majdani 400 személyes kápolna előterének megépítésével együtt.
Megnyílik a főlépcsőház a gimnázium épületének mindhárom szintje között.
Az eredeti és immár teljes egészében átépített tűzoltósági épület alapterületét (1150 m2) ezzel már meghaladja az utólag hozzáépített új épületrészek területe (1234 m2).

A gimnáziumban a szülők és adományozók (köztük egy végzett osztály tagjai) jelenleg 13 különböző ösztöndíjat működtetnek a legjobb, ill. leginkább rászoruló diákok támogatására.

Az eddigi építkezés költségének összesen 1,3 % érkezett külföldi adományokból. A Szentendrei Református Gimnázium építésére az indítás évétől kezdve sok százan tettek adományt, ezek közül tizenkét adomány értéke meghaladta az egymillió Ft-ot. A helyi református egyházközség tagjai minden évben 2 – 2,5 millió Ft-ot adakoztak össze iskolájukra. A személyi jövedelemadó 1%-ának átutalásából évente immár több, mint kb. 3 millió Ft támogatás érkezik az Alapítvány számlájára. Cégek és magánszemélyek az Alapítványt évente kb. 4-8 millió Ft-tal támogatták. Külföldi adomány volt még természetben 200 db használt holland iskolai szék, 4 asztal, 6 iskolatáblával.

A nyolc osztályos tagozatra 2005-ben több, mint két és félszeres a túljelentkezés, a négy osztályos tagozatra pedig másfélszeres.

2006
Lakatos Dezső egykori szentendrei presbiter egyházi célra adott hagyatékából (34,5 millió Ft) hozzákezdtünk a gimnázium utcai szárnyának tetőtér-beépítéséhez, ahol a tervek szerint 440 ülőhelyes díszterem (kápolna) épül majd. A tetőszerkezet és a cserepezés teljes cseréjével, aljazat-beton fektetéssel a leendő nagy méretű helyiség szerkezetkész állapotáig jutottunk.

2007

A készülő díszterem (kápolna) délkeleti tetőzetén az eredeti cserepezési tervekkel szemben nagyméretű, háromszög alakú üvegablakot, abba építve pedig két kisebb, szabadba nyíló erkélyt létesítettünk, mivel innen megkapó panoráma nyílik a városa és a tájra. Az így kialakított üvegablak felső hányadában Deim Pál Kossuth-díjas festőművész ólomüveg kompozíciója került elhelyezésre, mely a Szentlélek kitöltetésének pünkösdi lángnyelveire (Apcs. 2,3) utal. Megépült a díszterem (kápolna) beton-pódiuma is.
2008

Elkészült a díszterem (kápolna) belső tető-szigetelése, és a villanyszerelés. EU-s pályázatot adtunk be a létesítendő tornaterem építésének támogatására a Középmagyarországi Régió közoktatás-fejlesztési pályázatán.

2009

Március 17-én elnyertük az Európai Unió 250 millió Ft-os pályázati támogatását KMOP keretében tornaterem-építésre és a gimnázium épületének részleges akadály-mentesítésére. A fenntartó egyházközség a törvények értelmében közbeszerzési pályázaton választotta ki a kivitelezőt, amellyel szerződést írtunk alá a munka elvégzéséről 2009. szeptember 28-i kezdéssel és 2010. július 31-i befejezéssel.

A tornaterem építéséhez 9,2 millió Ft értékben érkezett szülői természetbeni adomány szigetelő anyagok, gipszkarton burkoló lemezek és térburkoló kő formájában, amely beépítésre vár.

Az “első kapavágás”  október 5-én a gimnázium udvarán tartott hétfő reggeli áhítat keretében történt ünnepélyes keretek között,  amit  a diákok és tanárok lelkes tapsa és éljenzése követett, majd munkához látott a markológép.

Szentedrei Református Gimnázium tornaterem építés - Az első kapavágás - 2009

2010

Egész télen folyt a tornaterem építése, amihez tavasszal csatlakozott a régi épület tetőterében félig kész kápolna teljes befejezése, valamint a díszudvar és a gépkocsi parkolók megépítése is. A tornateremben 10,5 m széles színpad, szemben vele az első emelet magasságában lelátó-erkélysor került elhelyezésre. A tornatermet energiatakarékos, mennyezeten elhelyezett sugárzó fűtéssel láttuk el, ami a hagyományos fűtéshez szükséges gázmennyiségnek mindössze 30%-ával működik, és hozzásegít a tetőre került napkollektorok hőtámogatása is. A tornaterem mediterrán ihletésű harangtornyot kapott, melyen elhelyeztük a Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő által öntött 55 kg-os, elektronikusan vezérelt harangot, és befalazva a gimnázium építésének történetét is. A harang minden délidőben megszólal, valamint a hétfő reggeli hét-kezdő áhítatok, a különböző istentiszteleti és az ünnepi alkalmak előtt.

A tetőtéri, 480 ülőhelyes kápolna belülről akusztikus lemezekkel került burkolásra a nagy visszhangosság miatt, szaktervezője Arató Éva, a Rádió vezető hangmérnöke volt.  A borovi fenyőből készült ülőpadok is most készültek a kőris padlózattal és a fűtés burkolásával együtt, valamint a négyszárnyú üvegezett tölgyfa bejárati ajtójával, melyet a nyolc ágú Kálvin-csillag ékesít. A kápolna és a tornaterem belsőépítészi terve Vörösné Baracsi Erzsébet munkája, aki az gimnázium többi részének belsőépítészeti terveit is készítette. A kápolna bejárata előtti oldalfalon került elhelyezésre Szuromi Imre építész-festőművész “Szabadulás” c. triptichonja, melyet a gimnáziumunkat évtizedek óta építész tervekkel ellátó művész 2010-ben alkotott és ajándékozott a gimnáziumnak.

A díszudvar burkolása szülői adományból való piros-fekete térkő, ennek közepére került Farkas Ádám Munkácsy díjas szobrászművész Univerzum c. gránit díszkútja. A vízben forgó, nyolc mázsás kék-fehér, Azul Macaubas gránitkő forgása megegyezik a Föld forgásával, melyből ugyan időlegesen kézzel kitéríthető, de pár perc múlva visszatér eredeti pályájához. A forgó gömböt hordozó vörös, Multicolor gránitból készült nyolcszögletű kőépítmény oldalán a csontok megelevenedéséről szóló ószövetségi prófécia egy mondata olvasható az 1590-es Vizsolyi Biblia szövege szerint: “Az négy szelek felől jöjj elő, te Lélek!” (Ez. 37,9) A díszudvart a torony oldalán napóra is ékesíti latin nyelvű felirattal: “Lux lucet, tenebris docet”. Árnyékvetőjének paramétereit Ferenczi Alpár fizika-tanárunk számította ki, grafikai rajza Szuromi Imre műve, a kőfaragást pedig Páljános Ervin szobrászművész készítette. A tornaterem hátsó kijáratánál nagyméretű, térkővel burkolt parkoló került kialakításra, amit elsősorban tanárok, az intézmény más alkalmazottai és esetenként vendégek használhatnak. Megőrzésre került az ott már 1999-ben kiépített, városunk középiskolái közt egyedül itt található 60 m-es salakos futópálya is.

A kápolna, tornaterem és díszudvar ünnepélyes felszentelésére és használatbavételére 2010. szeptember 18-án került sor dr. P. Tóth Béla lelkész igehirdetésével és Sikolya Zsolt gondnoki beszámolójával, valamint Peterdi Dániel egyházkerületi főjegyző, Fónagy Miklós esperes emeritus és Csuka Tamás ny. tábori püspök szolgálatával. Köszöntőt mondott Szászfalvi László államtitkár és Dr. Dietz Ferenc polgármester is. Az ünnepségre amerikai, angliai, németországi, svájci és erdélyi meghívottakon kívül számos helyről érkeztek  vendégek. A tornaterem és a benne lévő színpad avatásának emlékezetes mozzanat volt az egyházközség kórusának gimnáziumi szülőkkel, tanárokkal, diákokkal és zenészekkel kibővült előadásában elhangzott, Händel Messiásából való “Halleluja” c. kórusműve, amit Bokorné Forró Ágnes vezényelt. Az avatást, melyről számos televízió-adás és sajtóhír jelent meg, a résztvevők számára rendezett állófogadás követte a fény-festett díszudvaron.

A tornaterem építésének EU-s támogatása 245 millió Ft volt, az Egyházközség, a Gimnázium és az Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért összesen mintegy 116 millió Ft-tal járult hozzá a tornaterem-építés saját-részéhez, építés közben felmerült többletköltségeihez, valamint a tetőtéri kápolna, a díszudvar és az autó-parkolók létrehozásához 2009-2010-ben. Beépítésre került a 2009-ben érkezett 9,2 millió Ft értékű szülői természetbeni adomány és a 2010-ben érkezett 1,2 millió Ft külföldi adomány is. Felbecsülhetetlen továbbá annak az áldozatos, élő munkában teljesített hozzájárulásnak értéke, amit az egyházközség tagjai és szolgálattevői két évtized alatt, az 1991-2011 évek során ingyenesen adtak a Szentendrei Református Gimnázium létrehozásával.

Videó az építkezés képeiből

Interjú a HírTv-ben

A HírTV felvétele

A Kossuth Rádió riportja

A Kossuth Rádió riportja (mp3)

Az MTV riportja

2011

Elkészült a gimnázium külső hőszigetelése és végleges homlokzatának kialakítása 13 millió Ft-os költséggel, Szuromi Imre építész tervei szerint. Díszfestést kapott a gimnáziumi tornya Szentendre 18.századi épületein (Görög utca) fellelhető motívumok felhasználásával. Az ünnepélyes avatásra 2011. október 16-án került sor ft. Csuka Tamás ny. tábori püspök szolgálatával.

Ezzel egy időben teljes felújításra és bővítésre került 200 millió Ft-os költséggel a Református Óvoda, amely összegből 100 millió Ft EU-s pályázati támogatás, 20 millió Ft pedig önkormányzati hozzájárulás volt. Avatásán köszöntőt mondott Gyürk András EU parlamenti képviselő.

2012

Az egyházközség presbitériuma 2012. június 9-én úgy döntött, hogy épüljön 25 regiszteres, két manuálos mechanikus játék-traktúrájú orgona a Református Gimnázium kápolnájában Zászkaliczky Tamás orgonaművész tervei szerint. A megbízást a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra nyerte el legjobb minőségű és referenciájú, valamint leggazdaságosabb ajánlatával, 2013. augusztus 31-i végteljesítési határidővel. A nyári tanítási szünet alatt megépült a kápolnában az építendő orgona acél tartószerkezete.

Elkészült a gimnázium utcai vaskerítése Szuromi Imre építőművész tervei alapján 12 millió Ft-os ráfordítással, közte és az épület között ülőpados, automata locsolórendszeres díszkert kialakításával.

Előkert az új utcai kerítéssel

Előkert az új utcai kerítéssel

Az eddig itt parkoló tanári autóknak 24 férőhelyes parkoló került kialakításra a gimnázium udvarán.

2013

A nyári tanítási szünetben elkészült a gimnázium kápolnájának léghűtési rendszere 13 millió Ft-os ráfordítással.

Augusztus végére felépült a gimnázium 25 regiszteres, két manuálos mechanikus orgonája Zászkaliczky Tamás orgonaművész tervezésében és intonálásában, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra kivitelezésében. Avatási ünnepsége 2013. október 19-én volt, amelyen a környékbeli lelkészeken kívül megjelent ft. Csuka Tamás ny. tábori püspök, köszöntőt mondott Balog Zoltán miniszter. Az orgona közel 60 millió Ft-os építését az EEMI 3 millió Ft pályázati pénz odaítélésével támogatta.

Az avatási ünnepség meghívója és programja:

Meghívó orgonaavatásra I. oldal
Meghívó orgonaavatásra II. oldal

A gimnázium 2013-ban épült orgonája

A Szentendrei Református Gimnázium 2013 nyarán felépült orgonája

Orgonaavatás EMMI portálon

Vélemény, hozzászólás?