Adventi látomás

Igehirdetés 2007. december 9.

Adventi látomás

Lekció: Zsoltárok 130, 1-8
Textus: Jelenések 22,1

„Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a Bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága közt van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.”

Imádkozzunk!

Istenünk, félve szólítunk meg téged, akit nem láthatunk emberi szemeinkkel, de tudjuk, hogy örökkévaló, szent és élő Isten vagy. Te tudod, hogy áthatja életünket a megszokás, és alig pislákol bennünk a remény egy sugara is, hogy egyszer minden mégis olyan igazi és ragyogó lesz, ahogyan azt te elgondoltad. Köszönjük ezt az adventi időszakot, amely egyetlen csöndes ünnep számunkra négy héten át, és amikor készülhet a szív a karácsony örömére. Adj nekünk most új hitet és új látomást, amely felemeli a szívünket és eltölt minket új reménységgel. Segíts minket, hogy le tudjuk tenni a rosszkedvet, a kudarcokat, a szégyent és a hiábavalóság érzetét. Add meg nekünk, hogy szépen tündököljön bennünk az evangélium, és semmi más fontosabb ne is legyen most, mint Jézusunk ígérete, hogy eljön hozzánk. Erre készülünk, erre vágyakozunk, ez a mi adventünk, Urunk Jézus, jöjj el hozzánk! Ámen.

Igehirdetés

A Jelenések könyve tele van titokzatos képekkel, amiket meg kell érteni, de mivel ez nem egyszerű dolog, sokan le is teszik ezt a könyvet és nem olvassák tovább, meghagyják a világvége váró rajongóknak, értelmezzék ők. Pedig ez a könyv egy hatalmas vigasztaló irat, ami akkor született, amikor javában folyt már a keresztyén-üldözés, és emiatt az evangélium ügyéről rejtjelesen, szimbolikus képekkel kellett beszélni, másrészt pedig nagyon is szükség volt a vigasztalásra, hogy a hívők helyt tudjanak állni hitükben a veszélyek közepette. Aki keresi ebben a könyvben, ma is megtalálja benne a hatalmas vigasztalást, ahogyan kétezer éve is megtalálták benne a keresztyének, és sorra kinyílnak a képek, érthetővé válnak benne a szimbólumok.
Azt is mondhatjuk, hogy ez a könyv egy adventi irat, hiszen a veszélyek közt élő emberhez szólva azt mondja: érdemes helytállni, érdemes hűségesnek maradni az evangéliumhoz, mert úgy egészen más jövő részese lesz az ember. Ez a jövő az ajtó előtt áll és zörget Jézus személyében, és mindenkihez bemegy és vele vacsorál, aki csak megnyitja számára az ajtót. Egy nehéz és üldöztetéses, nyomorúságos jelen az egyik oldalon és egy eljövendő Jézus a másikon. Fáradt, kiábrándult, talán fásult emberek az egyik oldalon, és adventi várakozás a másikon, hogy mégis eljön hozzánk az üdv teljessége egyszer.
A Jelenések könyve adventi üzenetek fűzére, amely nem csak a most következő karácsonyra mutat előre, hanem még tovább, a visszajövő Jézusra, arra, aki elhozza nekünk az üdv teljességét. Így olvasva ezt a könyvet megértjük, hogy bár most a régi farkastörvények uralkodnak az emberek között, de azért mégis csak előttünk áll, mint Jézustól megígért lehetőség az új ég és új föld. Mi azt látjuk, hogy a város tele van hazugsággal és erőszakkal, ő pedig azt mondja, hogy előttünk van az új Jeruzsálem, az eljövendő emberi közösség és lakóhely, amelyen nem lesz már átok. És látjuk az égből aláereszkedő mennyei Jeruzsálemet, amely olyan szép, mint a férje számára felékesített menyasszony, és azt halljuk róla, hogy ott még templom sem kell legyen, mert a Mindenható mindenütt jelen van benne, az utcákon, a házakban, és az emberek szívében. Ugye, milyen más így szemlélni a jövőt, hogy ezek az ígéretek mind nekünk szólnak, számunkra elérhető, megtalálható dolgokról van szó – mert ez az Isten által nekünk szánt folytatás – és az advent pontosan arra való, hogy mi felkészüljünk erre, alkalmassá tegyük a szívünket ezeknek a hatalmas dolgoknak a befogadására. Igen, meg lehet újulni egy emberszívnek úgy, hogy valósággal új ég legyen a fejünk fölött és új föld a lábunk alatt. Meg lehet újulni egy közösségnek oly módon, hogy ott maga az élő Isten jelen lehessen és mindent betöltsön. Ezek az ígéretek tehát nem csak ígéretek, hanem mind valóságok, amint van, aki befogadja őket.
Ennek jegyében, rátalálva az élet vizéről szóló evangéliumra a Jelenések könyvében, első dolgunk az, hogy észrevesszük, a Biblia nem életellenes könyv. Persze, igaz az, hogy önkéntes és erkölcsi alapon álló önkorlátozás nélkül szétesik az élet, és hogy minél nagyobb valahol az élet habzsolása, annál kisebb a valóságos élet, ami marad, végül pedig már morzsák sincsenek belőle. Elég sok ilyen életet lehet látni – valaki rohan és habzsol és szerez – és az egészről mégis azt látja végül, hogy nincs is sehol, amit keresett. De a Biblia mégsem az élet ellenében, hanem az élet oldalán szólal meg. Nem általában beszél az üdvről, hanem az életet, a mi itteni, mostani életünket akarja szebbé és tartalmasabbá, igazibbá tenni – ezért használ ilyen gyönyörű metaforákat is, mint az „élet vize”.
A nagy dolgok mindig egyszerűek, mondta valaki, és lám, az életről is ilyen egyszerű dologgal lehet a legtöbbet mondani, mint a víz. Az a víz tehát itt az üdv jelképe, ami mindenütt ott van, a földünk felszínének kétharmadát ez borítja, a testünk jó része víz, és néhány nap után meghalunk, ha nem jutunk legalább egy korty vízhez. A keleti uralkodók palotájuk legszebb ékességének mindig a vízmedencét szánták, ez volt középen, mert ez az elem közel hoz hozzánk valami egyszerű és nélkülözhetetlen dolgot, magát az életet. Ami azt is mondja számomra, és hadd ismételjem meg ezt, hogy sem a Biblia, sem pedig az élő Isten nem életellenes, nem irigyli az életet és nem akarja azt elvenni tőlünk, hanem egy jobb és értékesebb életről akar minket tudatni. Ezért az „élet vize”! Ezért az életfontosságú elem, a legegyszerűbb elem, a nélkülözhetetlen, köznapi elem, ami az üdv jelképe – mert Isten igenis az életet akarja.
Ő szereti az életet és a saját szeretete tükrének szánta azt. A napokban elgondolkodtam, amikor egy szerencsétlen mozdulattal sebet okoztam a kezemen, hogy lám, vérzik, aztán var lesz rajta, hegesedik és meggyógyul. És ezt nem csak az én kezem tudja, hanem egy kicsi féregnek is van valami csodálatos öngyógyító tudása, bele van valahogy építve, hogy egészítse ki ő is a sebet, ami rajta esett, forrassza csak be, pótolja ki, legyen újra egész, legyen újra egész-séges! Mert még a tudatlan féregbe is beleépítette a Teremtő azt, hogy amint ő maga egész, teljes, mondjuk így, hogy „önmaga”, úgy egy kicsi élőlény is akarjon és tudjon egész lenni, teljes, és önmaga! Ez az élet igazi méltósága, hogy minden egyes lény a végső nagy szeretet tükörképe, amely (vagy aki) őrá utal, Teremtőnkre. Nekünk, embereknek egészen kivételesen nagy feladatot adott ebben. És ezért baj a zavarodott élet, a hamis élet, az önmaga alatt lévő élet, a meghasonlott élet, mert ezek cseppet sem a Teremtőt ábrázolják ki, csupán a mi saját egyéniségünket. Isten pedig az igazi életet akarja. Ő azért adta ennek a világnak Egyszülöttjét, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem – nem is akár milyen – hanem örök élete legyen! Ezért nem az égi harmóniákról és nagy mennyei lakomákról beszél nekünk a Biblia, amikor az üdvről tanít, hanem egészen egyszerűen az élet vizéről. Igyunk belőle egy kortyot és más lesz tőle az életünk – erről szól a Biblia. Mert Isten az élet oldalán áll, és azt akarja, hogy nekünk magasabb és minőségibb életünk legyen, mint amilyen van.
De hallunk erről az élet vizéről egészen konkrét üzeneteket is, nem csak azt a nagy igazságot, hogy Isten üdve mindig a mi jobb életünket akarja. Azt halljuk róla, hogy ragyogó, mint a kristály. Vagyis tiszta. A tisztaság mindig a szentséget jelképezi a Bibliában, de ha nem is megyünk most ilyen messzire, fontos dolog maga a tiszta víz is. Szennyezett környezetű világunkban nem kell ezt sokat magyarázni. Amit Isten ad nekünk italként – és ez az ő Lelke – az tiszta és szent. A világ nem kínál nekünk minduntalan ilyen tiszta italt. Sok a hamisítvány, sőt, rengeteg a megtévesztő ital is, az olyan szellemi táplálék, ami látszólag érdekes és fontos, valójában azonban rossz dolgokat hoz be az életünkbe. Amit Isten Lelke ad, az sosem táplál bennünk hamisságot, csalást, erőszakot vagy szeretetlenséget. Az élet vize olyan ragyogó, tiszta ital, mint a kristály. Össze ne tévesszük hát mással, mert sokan hamisítják, és ezekről az italokról sokszor csak később derül ki, hogy mit is munkálnak az életünkben.
Ezért mondja meg nekünk az ige, hogy miként tudjuk azonosítani ezt az italt, hogyan tudjuk megkülönböztetni más italoktól. Onnan, hogy az élet vize az Istennek és a Báránynak királyiszékéből ered. Ott van a forrása, az élet vize ott buzog fel, ahol emberi lelket meghajolnak Isten és a Bárány királyiszéke előtt. A hódolat és az alázat sok ember szívében megterem, de micsoda méltatlan dolgokra pazarolják ezt néha az emberek! Sztárokra, csodatevő mágusokra, nagy nevű vallási vezetőkre, néha meg tárgyakra vagy éppen állatokra is: és aztán se szeri, se száma a „királyi” trónusoknak, amiket emberek így állítanak, hogy azok előtt hódoljanak. A szívünk hódolata egyedül Istent és a Bárány Jézust illeti, és ahol ez világos és egyértelmű, és ezt a hódolatot nekik valóban meg is adják, ott élet vize fakad azokból a királyi székekből. És emberi életek valóban új erőre kapnak, mint a sivatagi vándor, aki újra vízhez jut, emberi szívek megtisztulnak, családi békesség születik, régi neheztelések meggyógyulnak, újra lesz értelme a helytállásnak – az élet tehát kivirul és él, nem pedig senyvedez és gyötrődik. Mert volt valaki, aki ott hódolt, ahol egyedül szabad és érdemes: Isten és a Bárány Jézus trónja előtt.
S végül még egy fontos üzenet, ez a folyóvíz, ami a trónusoknál ered, az élet fáját táplálja. A fa az emberi élet jelképe minden népművészetben, sőt, még a Bibliában is. Olvasunk népmesékben égig érő fákról, aztán látunk nemesi címert, amelyen fejjel lefelé van ábrázolva a fa, és az égbe nyújtja a gyökereit – és még sok változatban áll előttünk a fa. A bibliai Absolon például a nagy hajánál fogva akadt fenn egy fa ágain egy csatában, és így érték el ellenségei, akik átszögezték lándzsával. Szóval sokféle lehet a fa – de az „élet fája” az elveszett fa, amihez csak azoknak van joguk, akik győztek. Aki győz, enni adok annak az élet fájáról – olvassuk szintén a Jelenések könyvében (Jel. 2,7). Nincs olyan emberi élet, amelyben ne lenne ott az elveszett életfa vesztesége. Néha egy szerencsétlen döntésben, máskor az elveszett ifjúságban, megint máskor a bűnben, ami rombolt – de a közös ezekben mindig az, hogy nincs meg valami nagyon fontos, mert elveszett, és már nem lehet visszahozni. Leginkább maga az üdv, az Isten-közelség veszett el, és ezért fontos azt hallanunk, hogy lehet úgy győzni – és éppen ezt adja nekünk Jézusunk – hogy újra méltók legyünk az élet fájáról enni. „Paradicsomnak te szép élő fája, Ó, kegyes Jézus, istennek Báránya,
Te vagy lelkünknek igaz Megváltója – Szabadítója.” (337.ének 1. vers)
Ennek a fának még a levelei is gyógyszerek, a népek gyógyulására valók, olvassuk. Igen, Jézus meg tudja gyógyítani a történelmi sebeket, a régi rossz szomszédságokat, a komoly és súlyos bűnök ütötte, nagyon is fájó, fekélyes sebeket is. De csak azokban, akik az élet vizéből isznak. Ma erről hallottunk. Isten az életet akarja, a mi oldalunk áll: nem elvenni akar tőlünk, hanem adni, egy magasabb és igazibb életet. Amit ő ad nekünk, az ragyogóan tiszta, mint a kristály. „Szentek legyetek, mert én szent vagyok!” (III. Móz. 11,44) Az élet vize a hódolat helyén fakad, ahol Istent és a Bárány Jézus valóban imádják. És ez a víz nem kevesebbet ad nekünk vissza, mint a régen elveszett élet fáját – a gyermekkor mélyének bizodalmát, az ifjúság töretlen, bátor hitét, a szentség és a tisztaság igazi, felnőtt emberhez méltó akarását, az elveszett paradicsomot. És mind ez a mostani adventben is előttünk van, az eljövendő Jézus hozza. Bárcsak valóban nekünk is adhatná! Ámen.

Imádkozzunk!

Köszönjük Urunk, hogy megmutatod nekünk az élet vizének tiszta folyóját. Áldunk téged, hogy az élet oldalán állsz, és kiteljesíteni akarod azt, hogy te valóban az üdvünket akarod. Légy áldott, hogy még azt is elmondod nekünk, hol találjuk meg ezt a forrást. Köszönjük az áhítat és az imádat perceit, amikor valóban leborulhatunk előtted, és azt kérjük most tőled, segíts minket, hogy ne maradjon életünk változatlan, amikor szent helyeden megjelenünk. Add meg nekünk, hogy szépen zöldeljen, virágba boruljon, sőt termést is hozhasson életünk fája. Ments meg minket minden kicsinyességtől, türelmetlenségtől és a szeretetlenség minden formájától, és tégy minket arra alkalmassá, hogy másoknak is javára és gyógyulására lehessünk, mint a látomásbeli fa levelei. Adj nekünk adventi, nyitott és várakozó szívet, hogy fel ne adjuk a hitet, hogy te eljössz hozzánk, és egy másik életet hozol, mint amit mi nélküled élünk. Ezt kérjük, ajtónk előtt álló és zörgető Megváltónk: Bizony, jövel Urunk, Jézus! Ámen.

Kategória: Igehirdetések | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.